Disclaimer

Disclaimer website

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website weergegeven informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.loonbedrijfsteinbusch.nl / informatie van derden

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van de website spant Steinbusch B.V. zich in zorgvuldig te werk te gaan en daarbij bronnen te gebruiken die betrouwbaar geacht worden. Desondanks kan deze website onjuistheden of typefouten bevatten en kan Steinbusch B.V. (daaronder ook begrepen haar directie en medewerkers) niet instaan voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van de weergegeven informatie. Steinbusch B.V. wijst iedere aansprakelijkheid  ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de weergegeven informatie en het (ongestoorde) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website wordt periodiek bijgewerkt. Steinbusch B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen naar inzicht van Steinbusch B.V. aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website verwezen wordt.

Aangezien internet een zeer groot, wereldwijd en openbaar netwerk is, is het mogelijk dat informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze website toegang kan verlenen, afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze website. Gelet hierop sluit Steinbusch B.V. dan ook alle verplichtingen of verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze website.

Op de website van Steinbusch B.V. kunnen links naar websites van derden staan. Bij gebruikmaking van deze links aanvaardt Steinbusch B.V. geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Steinbusch B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit en/of volledigheid.

Informatie gebruik

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot  of in verband met alle op of via deze website weergegeven informatie (waaronder alle teksten, beeldmateriaal, logo’s, handelsnamen) die de identiteit, producten en diensten van Steinbusch B.V. herkenbaar maken, berusten bij Steinbusch B.V.. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steinbusch B.V., alle rechten voorbehouden. U mag informatie op deze website enkel voor eigen persoonlijk gebruik afdrukken en/of downloaden een en ander voor zoveel dit nodig is voor de naleving  van uw contractuele afspraken met Steinbusch B.V. of voor zoveel dit nodig is voor de naleving van een aan u opgelegde wettelijke plicht.

Virus

Steinbusch B.V. spant zich binnen haar redelijke mogelijkheden zoveel mogelijk in om deze website virusvrij te houden. Desondanks kan Steinbusch B.V. voor het virusvrij zijn geen garanties geven en aanvaardt Steinbusch B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor een eventuele inbreuk door of als gevolg van een virus. U wordt daarom geadviseerd alle algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u deze website raadpleegt of informatie van deze website ophaalt.

Onthouden iedere verstoring of inbreuk op integriteit

U gaat ermee akkoord de normale werking van deze website niet te (doen) verstoren of de integriteit daarvan niet te schenden, door deze bijvoorbeeld te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze website bevat. Ook onthoudt u zich van iedere gedraging (mede) als gevolg waarvan de toegang tot deze website voor andere gebruikers belet of beperkt wordt.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Steinbusch B.V.